Tips voor het opnieuw in gebruik nemen drinkwaterinstallatie

Om de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen, moet rekening worden gehouden met drie belangrijke en elkaar beïnvloedende factoren: waterverversing, watertemperatuur en de doorstroming van leidingen. Deze factoren verdienen extra aandacht nu de lock-down door het COVID-19 virus stapje voor stapje wordt opgeheven. Viega geeft enkele tips waar u rekening mee moet houden.

1. Zorg voor een protocol voor het opnieuw in gebruik nemen van de installatie

Door de COVID-19-pandemie zijn veel bedrijven en openbare instellingen (gedeeltelijk) gesloten geweest. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel drinkwaterinstallaties de afgelopen weken niet of nauwelijks zijn gebruikt. Deze stagnatie heeft directe gevolgen voor de hygiëne in drinkwaterinstallaties. Stagnatie betekent namelijk stilstaand water waarin ziektekiemen zich veel sneller vermenigvuldigen. Normaal gesproken moeten alle tapwaterpunten van een drinkwatersysteem minstens om de zeven dagen handmatig of automatisch worden geopend totdat er een volledige wateruitwisseling in het stroomopwaartse leidingnet heeft plaatsgevonden. Bij langdurige gebruiksonderbrekingen, zoals nu bij sommige bedrijven en instellingen het geval is, moeten de nodige maatregelen worden genomen overeenkomstig NEN 1006. Viega biedt hiervoor ook het Protocol: spoelen met water

2. Stel onmiddellijk een spoelschema op

Langdurige gebruiksonderbreking van drinkwaterinstallaties moeten zo veel mogelijk worden vermeden. Dat kan door passende spoelmaatregelen te nemen. Zijn die maatregelen niet genomen of niet mogelijk, zoals het gevolg kan zijn bij een plotselinge ‘lock-down’, dan kan de ingebruikname van de drinkwaterinstallatie na een langere stillegging tot extra kosten leiden. Naast een grondige spoeling van alle leidingen volgens Waterwerkblad 2.4 en DIN 806-4 moet in dergelijke gevallen worden gedesinfecteerd en microbiologisch bemonsterd. Dit wordt veelal gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Dit omvat onder andere een grondige spoeling van alle leidingen volgens Waterwerkblad 2.4en DIN 806-4 en microbiologische bemonstering. 

Afhankelijk van het gebruiksjaar van het drinkwatersysteem kan het zelfs voorkomen dat de gehele drinkwaterinstallatie uitvalt met hoge renovatiekosten tot gevolg. Dit is te voorkomen door een spoelplan op te stellen en uit te voeren. Getrainde medewerkers onderhouden hierbij handmatig regelmatig de beoogde werking van de drinkwaterinstallatie en documenteren deze spoelmaatregelen ook dienovereenkomstig. 

3. Schakel de warmwaterbereiding niet uit

Bij langdurige sluiting van een gebouw of instelling, wordt ook vaak de warmwatervoorziening uitgeschakeld om energie te besparen gedurende de sluiting. Deze besparing werkt veelal averechts en kan aanzienlijke kosten veroorzaken. Boilers bevatten bijvoorbeeld grote hoeveelheden drinkwater. Deze zullen bij langdurige gebruiksonderbreking stagneren waarbij zelfs de beschreven spoelmaatregelen niet voldoende zijn om alle waterhoeveelheid te vervangen. 

Bovendien zal de vereiste bedrijfstemperatuur van 60/55 °C volgens NEN 1006 niet worden bereikt waardoor ruimte wordt geboden voor bacteriegroei. De ongewijzigde voortzetting van de warmwaterbereiding is daarom aanzienlijk zuiniger en hygiënischer dan het effect van de energiebesparing op korte termijn. Let er bij warmwatercirculatiesystemen op dat dit wordt gecombineerd met het regelmatig spoelen. Alleen op die manier kan de groei van legionella worden verhinderd.

4. Gebruik desinfecterende chemicaliën alleen als redmiddel

Het toevoegen van desinfecterende chemicaliën aan het drinkwatersysteem wordt niet aanbevolen na een fase van bedrijfsonderbreking. Het is in strijd met de minimalisatie-eis volgens de Drinkwaterverordening en verhoogt het risico op corrosie. Volg in voorkomende gevallen de aanwijzingen uit het Waterwerkblad 2.4.

Waterwerkblad