Welke rechten hebt u?

Hier vindt u uitgebreide informatie over uw rechten:

 • uw recht van bezwaar
 • uw recht van inzage
 • uw recht op gegevenswissing
 • overige rechten

U hebt onder andere het wettelijke recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien kunt u een eventueel verleende toestemming voor verwerking op elk gewenst moment intrekken en een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 • Recht van bezwaar

  U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens die berust op artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

  Algemeen

  U hebt het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Gebruik ons contactformulier om uw bezwaar kenbaar te maken.

  Direct marketing/nieuwsbrieven

  Als wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan newsletter@viega.de of door te klikken op de aan het einde van de nieuwsbrief aangegeven link.

 • Recht van inzage

  U hebt het recht om van ons uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. Wanneer dit het geval is, hebt u het recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens.

  Als gebruiker van Viega toepassingen kunt u de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, per e-mail opvragen: privacy@viega.com

  Bovendien hebt u recht op de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  • dat u het recht hebt de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking ervan wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

   

  Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u als betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen (overeenkomstig artikel 46 van de AVG) inzake de doorgifte.

 • Recht op rectificatie

  U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 • Recht op gegevenswissing

  U hebt het recht van ons zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), of artikel 9, lid 2, sub a) van de AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust;
  • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

   

  Op uw verzoek zijn wij verplicht om de betreffende gegevens direct te wissen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 • Recht op beperking van de verwerking

  U hebt het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Voor zover de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, voldoen wij aan dit verzoek. De verwerking wordt ook beperkt als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een eigen rechtsvordering, of u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u. U wordt door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt. Voorwaarde is dat

  a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub b) van de EU-AVG; en
  b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

  Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

 • Recht van bezwaar bij toestemming

  Voor zover de verwerking op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG berust, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 • Recht van bezwaar

  Het staat u vrij een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  De voor ons bedrijf bevoegde toezichthoudende autoriteit is Functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen:

  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

  Postfach 20 04 44
  40102 Düsseldorf
  Duitsland

  Tel.: +49 (0) 211 38424-0
  Fax: +49 (0)211 38424-10
  E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

   

  Als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich met name ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de plaats waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan. Overige regelingen over de klachtenprocedure vindt u in artikel 77 van de AVG.